Základní informace
Základní informace
zpět na hlavní stránku
________________________________________
Sbor dobrovolných hasičů ve Škvorci byl založen 6. 7. 1889 pod názvem „Spolek dobrovolných hasičů městyse Škvorec“. Zakládajících členů bylo 48, mezi nimiž byl i tehdejší starosta městyse pan J. Kulič. Založení spolku je doloženo ve Stanovách spolku dobrovolných hasičů v městysi
Škvorci. Zřizovací listina obsahuje 23 základních paragrafů, ve kterých jsou uvedené  základní stanovy a údaje potřebné pro provoz Sboru.
Zakládací listina byla spolupodepsána zakládajícími členy sboru. Jmenovit
ě to jsou pan Guntner, pan Škorpil, pan Mašín, pan Šmíd, pan Koníček.
Roku 1889 do firmy Smejkal byla pořízena dvouproudá stříkačka, která byla dopravena do Škvorce 10. 10. 1889 s velkou slávou. Za svou dobu existence sbor poskytl pomoc při požárech nejen v míst
ě působiště, ale i v okolních vesnicích. 16. 7. 1914 pomohl sbor při náhlé povodni a zachránil několik lidí ze zatopených bytů. Roku 1938 čítal sbor 53 členů, měl svou zbrojnicí a jednu ruční a jednu motorovou dvouproudou stříkačku a nářadí. SDH pořádal každoročně vzdělávací kurzy, k tomu měl vlastní odbornou knihovnu.
Nová hasičská zbrojnice a klubovna byla postavena roku 1985 na míst
ě, kde byla pekárna pana Hrdličky.

Zpracovala kronikářka SDH Škvorec: Eliška Julie Vacková
Historie našeho sboru
Fotokopie zakládající listiny Spolku dobrovolných hasičů v městysi Škvorci
Titulní strana
Strana 2 - 3
Strana 4 - 5
Strana 6 - 7
Pamětní společná fotografie ke 40. výročí založení sboru.