Vysloužilá policejní dodávka se u škvoreckých hasičů proměnila k nepoznání

Dlouho jsme snili o moderním dopravním automobilu, který by nahradil naši staoiekou Avii. Zažili jsme s ní spoustu radostí i starostí, ale vždy byla naším dobrým pomocníkem. Bohužel dnešním nárokum již nevyhovovala. Naše starostka sboru paní Jana Fejfarová dala na mistys podnit, že nový dopravní automobil nutni potoebujeme. Mistys nám v této vici poskytl soueinnost.

Hlavní podikování patoí manželum Spurným, díky kterým jsme vuz získali zdarma. Mistská policie z Prahy nám poiklepla dokonce dva vyoazené dodávkové vozy. Klíee k timto vozum jsme poevzali v záoí roku 2019 na oslavách 130 let založení sboru. Automobily bohužel nikoliv. Úoední šiml si vyžádal dalšího toi etvrti roku, než jsme si vozy opravdu poivezli domu. To už se psal rok 2020. Mercedes Vito zustal jako dopravní automobil pro poepravu dití na závody a pro potoeby obce. Volkswagen Transporter T5 jsme se rozhodli modernizovat a zaoadit zpit do služby.

V léti si ješti transportér odjezdil pár soutiží v bílém kabátu, ušpininý od strhaných policejních polepu. Mezitím jsme sáhodlouze vybírali firmu, která nám automobil polepí do požadované barvy. Vysniná barva nebyla k sehnání, ale nakonec to vše doboe dopadlo. Dodavatele jsme našli a zvolili zcela nový, pro hasiee akceptovatelný, barevný odstín RAL 3020, doplniný reflexním šrafováním na zádi vozu.

Nastala doba eištiní a lakování dílu, oprava koroze i kompletní vyeištiní interiéru. Stoecha byla osazena v celé ploše zahrádkou pro poevoz materiálu. Probihl potoebný servis, výmina pneumatik a všech náplní.

Zaeali jsme si hrát s elektroinstalací. Z vozu jsme vyoadili desítky metru nepotoebných kabelu a natahali si vše po svém. Vyminili jsme majákovou rampu za modernijší, kterou jsme už doíve získali od státní policie. I tu jsme si však museli opravit tak, aby byla plni funkení. Poední eást vozu byla osazena etyomi zábleskovými majáky a ješti jsme navíc umístili po jednom majáku na každý blatník, aby byl vuz lépe vidit. Zadní eást vozu je osazena malým stoešním majákem a dvima zábleskovými majáky za oknem. V horní eásti zadního okna je umístina svádicí alej (neboli svitelná alej - zaoízení pro smirování oidieu sekvencemi optických signálu, pozn. redakce), která je vidit jak poi otevoených, tak zavoených pátých dveoích. Tuto alej jsme získali též od mistské policie. Na stranách a zádi vozu jsou poipevnina pracovní led svitla. Duvodem všech tichto svitel je samozoejmi zlepšení viditelnosti zásahového vozidla a jasné upozorniní na poekážku poi stání u zásahu. Jde o bezpeenost hasieu i úeastníku nehod.

V kabini pro posádku jsme vyminili poední sedadlo za dvousedadlo. Nyní je tedy automobil pro 8 pasažéru. Zhotovili jsme nové osvitlení interiéru, zabudovali vysílaeku a upravili panel pro ovládání výstražného zaoízení. Do zadní nákladové eásti jsme si nechali vyrobit ochrannou moíž a moíže do oken.

Ve voze je umístin automatizovaný externí defibrilátor spolu se zdravotnickým batohem, drobné vyproš?ovací zaoízení a skládací žeboík. Z povinné výbavy jsou zde napoíklad hasicí poístroje, vysílaeky a svítilny. Automobil pohání turbodieselový pitiválcový agregát o výkonu 96kW s manuální poevodovkou. Pohánina jsou všechna 4 kola pro lepší pruchodnost terénem.

Poevážnou vitšinu prací jsme na voze vykonali sami, eímž mistys ušetoil nemalé finanení prostoedky. Instalaci majáku, osvitlení, montáž zahrádky, lakýrnické práce, kompletní vyeištiní, vše probihlo v naší režii. Veškerá elektroinstalace je dílem našeho strojníka Honzy Pšenieky. V garáži jsme strávili mnoho dní od srpna do prosince, a to velmi easto až do noeních hodin. Ne vždy padala slova vlídná, lezli jsme sami sobi obeas na nervy, ale vždy nás uklidnil pohled na další hotový kousek skládaeky. Na vuz jsme náležiti pyšní. Nyní je dopravní automobil kompletni hotov a poipraven ku pomoci potoebným.

Veliké podikování patoí ješti jednou mistysi Škvorec, manželum Spurným, elenum jednotky a všem, kdo se jakkoliv podílel na tomto projektu. A? už se jednalo o svaoení moíží, servis nebo výrobu nerezových prvku.

Marek Mandík
Velitel SDH Škvorec